Program

Naše priority aneb pár kroků pro lepší Jihlavu

1. Život ve městě

Vrátíme život do centra města. Chceme aktivně podporovat projekty na jeho oživení. 

Náměstí chceme dát tvář společenského komunitního místa, které bude sloužit každodennímu setkávání lidí. Naší prioritou je regenerace centra města, která bude respektovat potřeby místních obyvatel, návštěvníků a podnikatelů. Zejména musí být zachována kvalitní zeleň a veřejné prostory udržované v čistotě. Budeme podporovat citlivé opravy domů v městské památkové rezervaci a zóně.

Chceme do centra města vrátit důstojné tržiště, na kterém budou moci místní farmáři nabízet na pravidelných trzích své produkty. Mělo by se jednat o místo, kde se mohou lidé zastavit a ochutnat místní produkty.

Zoologická zahrada je nejvíce turisticky navštěvovaným místem, a i jihlavskými občany je vnímána jako fenomén. Bohužel většina turistů se po návštěvě zoologické zahrady ve městě již déle nezdržuje a odjíždí. Jedním z možných nástrojů, jak udržet tyto turisty déle v našem městě je zavedení jednotné vstupenky. Princip jednotné vstupenky je takový, že při zakoupení vstupenky do ZOO budou mít návštěvníci automaticky volný vstup na další turisticky zajímavá místa, zejména ta, která se nacházejí v historickém centru, čímž tyto návštěvníky udržíme déle v Jihlavě.

2. Město pro všechny věkové kategorie

Za stěžejní považujeme atraktivitu města i pro mladé lidi a absolventy jihlavských škol. Jen díky pracovním příležitostem, bohatému kulturnímu životu ve městě a dostupnému bydlení se nám podaří tyto lidi ve městě udržet. Bohužel realitou je, že velké množství absolventů mimojihlavských škol se již do Jihlavy nikdy nevrátí, čímž se město stává méně a méně konkurenceschopné. My ale nechceme, aby Jihlava byla jen „montovnou“. Budeme podporovat vývoj a výzkum v jihlavských podnicích. 

Se stárnutím populace je rovněž nezbytné se věnovat i skupině obyvatel v důchodovém věku. Chceme, abychom udrželi seniory zapojené do komunitního života, abychom jim mohli nabídnout dostupné a odpovídající bydlení přímo v jejich lokalitě. Budeme podporovat další zájmové a vzdělávací aktivity pro seniory. Město by mělo zprostředkovávat, organizovat a usnadňovat vzdělávání, rekvalifikaci, podnikání a pracovní příležitosti pro seniory. Chceme využít potenciálu lidí v seniorském věku.

3. Bezpečnost ve městě

Bezpečné město je pro nás prioritou. Vnímáme nutnost funkčních kroků k řešení dlouhodobě nepříznivé situace v centru našeho města. Jsme přesvědčeni, že současný přístup města se neosvědčil. Je nepřijatelné, aby náměstí bylo pouze místem přestupu Jihlavanů z jednoho spoje MHD na druhý, s cílem pobýt na náměstí co nejkratší dobu z důvodu pocitu ohrožení. Navrhujeme cílené oslovování nepřizpůsobivých spoluobčanů a jejich zapojovaní do programů integrace, což některé naše kandidátky už praktikují ve spolupráci s preventisty kriminality a s neziskovými organizacemi. Podle našeho názoru by město mělo vytvořit životní podmínky, které jsou pro menšiny přirozené, nikoliv jim vnucovat způsob života, o který v důsledku ani sami nestojí.

Aktivně budeme nadále zajišťovat bezpečí a ochranu proti problematickým občanům. Budeme rozšiřovat a zefektivňovat programy prevence kriminality, a to jak na školách, tak mezi občany a nekompromisně postihovat všechny, kteří úmyslně znečišťují a ničí majetek města a jeho obyvatel.

4. Doprava a parkování

Budeme pokračovat v rekonstrukci a budování vozovek, chodníků a místních komunikací. Zasadíme se o vznik nových parkovacích míst napříč celou Jihlavou. Jsme si plně vědomi, že parkovaní v našem městě se stává noční můrou. Nepodporujeme však zónování celého města, neboť toto je pouhým skrytým nástrojem, jak získat z občanů další peníze. 

Podporujeme vysokorychlostní trať a vznik terminálu Jihlava. Vysokorychlostní trať Vysočina je součástí v budoucnu nejvytíženější VRT Praha – Brno. Dokončení úseku umožní zkrácení jízdní doby vlaků mezi největšími městy ČR na méně než jednu hodinu, což pro občany Jihlavy znamená, že největší města ČR budou takřka za rohem. Město však nesmí zaspat v přípravách na propojení centra města s terminálem. Není to jen o vytvoření centrálního místa dopravní obsluhy v dnešní stanici Jihlava město, kde opět vznikne problém s kapacitou parkování, ale je s tím spojené vytvoření parkovacích míst přímo u terminálu Jihlava.

5. Plánování staveb, oprav a uzavírek

Pod našimi chodníky a silnicemi je řada sítí nejrůznějšího charakteru. Často vidíme, jak se vyhrabe výkop jen pár měsíců po dokončení opravy chodníku. To má vliv na okolní zeleň, komfort chodců, estetiku veřejného prostoru a finance, protože výkopové práce v konečném důsledku vždy někdo zaplatí. Zavedeme systém na koordinaci těchto staveb. Město bude koordinovat opravy, a to nejen ty realizované městem, tak aby byly všechny prováděné opravy a uzavírky prováděny s ohledem na co nejmenší zatížení dopravy. Tyto stavby je třeba koordinovat nejen s krajem ale i soukromými investory, jenž se rovněž podílí na vzniku a opravách infrastruktury a subjekty, kterých se uzavírky bezprostředně dotýkají.

Zajistíme lepší informovanost občanů o plánovaných pracích s dostatečným předstihem.

6. Podpora bytové výstavby a dostupného bydlení

Město by mělo zajišťovat dostupné bydlení zvláště pro ty, kteří jsou na běžném trhu s bydlením znevýhodněni. Jde především o mladé rodiny, rodiče samoživitele a seniory. Chceme se zasadit o to, aby město disponovalo dostatečným množstvím dostupných bytů pro výše zmíněné cílové skupiny. Není to však jediná podpora, na kterou by se mělo město zaměřit.

Budeme aktivně podporovat bytovou výstavbu všeho druhu. Jsme přesvědčeni, že pouze zvýšením nabídky nových bytů a pozemků určených k výstavbě rodinných domů můžeme zastavit nebo alespoň zpomalit neúměrný růst cen nemovitostí. Domníváme se, že bytovou krizi nevyřeší pouze forma družstevního bydlení, která je určena pro specifickou skupinu obyvatel, ale rozvoj bytové výstavby pro všechny skupiny občanů. 

Bohužel, skutečností je, že rozvoj bytové výstavby jde ruku v ruce s výstavbou vodárenské a kanalizační infrastruktury a její napojení na infrastrukturu stávající, která je v žalostném stavu a její kapacity takřka vyčerpány a technologie na hranici životnosti. Je proto třeba urychleně dokončit projekt vodovodního přivaděče Želivka – Jihlava, obnovu a výměnu technologie ČOV Jihlava a bezodkladně zahájit rekonstrukci stávající městské vodárenské a kanalizační sítě.

7. Dotace a investice města

Zaměříme se na maximální využití evropských i národních dotací. Akce budeme realizovat podle potřebnosti pro město a jejich udržitelnosti, nikoliv kvůli vyčerpání dotací za každou cenu! Každá investice musí dávat smysl, být prospěšná a udržitelná. Není možné plánovat projekty bez toho, aniž by město znalo následné náklady související s provozem realizovaného projektu.

8. Jihlavská sportovní aréna – jihlavský evergreen

Pokud před komunálními volbami bude vybrána realizační firma, o čemž s ohledem na poslední dostupné informace pochybujeme, zasadíme se o to, aby město dostalo to, za co si zaplatilo. Zasadíme se, aby se z jihlavské arény nestala druhá O2 arena (dříve Sazka aréna), která se nakonec několikanásobně prodražila. Zároveň nechceme, aby se nová aréna stala nekvalitní stavbou potýkající se neustále s problémy. Považujeme za naprosto tristní to, že město dosud nesdělilo občanům, co se bude dít, když na výstavbu arény nebude dostatek finančních prostředků.

9. Město bez dluhů, investice

Budeme usilovat o dlouhodobě vyrovnaný rozpočet města. Město nemůže zadlužovat příští generace půjčkami na stavbu projektů, které nutně nepotřebuje. Vynaložíme maximální snahu o efektivní čerpání dotací na účelné a udržitelné projekty. Hlavní investice budeme směřovat do oprav nezbytného majetku a infrastruktury.

10. Otevřená samospráva, participativní rozpočet, komunitní a spolkový život

Chceme jít mezi lidi – v případě, že budeme zvoleni do jihlavského zastupitelstva chceme se ptát na vaše potřeby, ale nikoliv formou přijďte vy za námi, ale my chceme přijít za vámi.

Budeme podporovat vznik participačního rozpočtu. Ten umožňuje, aby se občané zapojili do rozhodování o rozvoji svého města. Radnice vymezí část peněz z ročního rozpočtu, obyvatelé pak podávají návrhy, co by se za tyto peníze mělo ve městě v následujícím roce vylepšit. Při tvorbě těchto návrhů se obyvatelé za asistence města setkávají na lokálních, či tematických veřejných diskusích. Na nich diskutují o tom, co chtějí ve své obci změnit a jak. Společné návrhy pak předkládají radnici k posouzení z hlediska realizovatelnosti. Vyvrcholením je hlasování o tom, které návrhy obyvatel má obec realizovat.

Jednou z výhod, a také nedílnou součástí života města typu Jihlavy je komunitní a spolkový život. Jeho podpora je jednou z nejdůležitějších nepovinných činností samosprávy, pokud chce zachovat psychickou pohodu svých obyvatel a místní patriotismus. Komunitní život v obci je především o mezigeneračním soužití a setkávání obyvatel. Komunita se pak věnuje společnému vytváření aktivit a řeší potřeby a problémy všech generací na úrovni jednotlivců i obce. Komunitní život se dotýká více oblastí – zejména sociální, kulturní, sportovní, ale i dalších volnočasových aktivit. Fungující komunita pak může bez zásahu obce výrazně pomáhat s péči o seniory, školní děti v jejich volném čase a často i se začleňováním menšin, pokud ve městě jsou. Fungující komunitu pak může samospráva zapojit do Komunitního plánování při rozvoji města.

11. STOP studiím

Jsme zásadně proti zadávání většinou naprosto zbytečných a nákladných studií různého charakteru. Dle našeho názoru by se měli do rozhodování o plánovaných investicích města zapojit občané formou diskuzí a mít tak možnost ovlivnit rozhodování. Je nutné zvážit také budoucí provozní náklady a především se zaměřit na úspory energií.

12. Hřiště na dohled z okna

Zajistíme výstavbu nových multifunkčních hřišť a údržbu stávajících, tak aby byla dostupná ve všech lokalitách našeho města. Na jednu stranu chceme, aby děti netrávily čas pouze u počítačů, avšak na druhou stranu nejsou vytvořeny dostatečné podmínky pro jejich volnočasové vyžití. Děti ke svému aktivnímu trávení volného času, pro své hry, potřebují bezpečný prostor, kde se mohou bavit při společných sportovních aktivitách se svými vrstevníky.

Zavedeme registrační systém na pronájem sportovišť pro volnočasové sportovce. Díky tomu se naše hřiště zaplní a budou sloužit celý den nikoli jen v době vyučování.

13. Oživení lokality kolem sjezdovky Šacberk

Již řadu let se stále diskutuje o oživení lokality kolem sjezdovky Šacberk, zejména v souvislosti s obnovením rozhledny. Jsme si vědomi finanční náročnosti takového projektu, a proto navrhujeme oživit tuto lokalitu méně finančně náročnými projekty. Dle našeho názoru je tato lokalita vhodná například k vybudování přírodního trail parku a lanového centra, což by tuto lokalitu zatraktivnilo zejména v letních měsících. Naší snahou je co nejvíce rozšířit možnosti sportovního vyžití s co nejmenšími finančními investicemi.

14. Údržba a rozvoj zeleně

Zeleň zlepšuje klimatické fungování města. Proto ji pojďme využít jako pomocníka k zajištění lepšího života nás všech, proto budeme podporovat výsadbu nové zeleně. Dosázíme prázdná místa po odřezaných stromech. Chtěli bychom intenzivně využívat tzv. mobilní zeleň k zazelení i těch částí města, kde výsadba není možná.

15. Podpora podnikání

Nebudeme podporovat výstavbu dalších velkokapacitních nákupních center, super a hypermarketů, ale cíleně se zaměříme na zlepšení podmínek pro drobné jihlavské obchodníky a živnostníky zejména v centru města. Přímo s podnikateli budeme hledat cestu, jak problémy vyřešit, místo hledání důvodů, proč to nejde. 

Jsme připraveni plně podpořit dobré podnikatelské projekty bez ohledu na to, kdo s nimi přichází. Kvalita projektu musí být na prvním místě a není možné, aby město upřednostňovalo úzkou skupinu podnikatelů.

Ve spolupráci s CzechInvestem a Hospodářskou komorou chceme zásadně zlepšit podmínky pro stávající podnikatele a potenciální nové investory.

V rámci podpory podnikání chceme úzce spolupracovat s Vysokou školou polytechnickou a aktivně pomáhat jejímu rozvoj

16. Digitalizace a informace

Zaměříme se na přípravu další digitalizace úřadu, která umožní občanům vyřídit maximum možných úkonů elektronicky. Budeme dále rozvíjet informování občanů o dění ve městě různými komunikačními kanály s ohledem na věkovou strukturu obyvatel.

17. Kultura

Kulturu vnímáme jako důležitý prvek pro kvalitu života ve městech a obcích, proto musí být součástí veřejné podpory. Chceme udržet stávající kulturní infrastrukturu, která nesmí být první obětí úsporných škrtů

Spravedlivá dotační kritéria a odpolitizování kultury

Účinná koordinace a propagace kulturních akcí a aktivit ve městě

Podpora zejména místních a regionálních spolků a institucí

Transparentní financování a podpora kulturních projektů městem Jihlava. Výši a způsob financování by měli posuzovat lidé, kteří složité problematice kultury opravdu rozumí anebo v ní přímo pracují

Navázat na bohaté tradice a odkaz osobností, které v Jihlavě žily a tvořily

Zavést víceletou podporu stěžejních kulturních akcí a organizací, která by umožnila kvalitnější rozvoj kulturních projektů a jejich stabilitu.

Zvýšená podpora místních umělců a pořadatelů kulturních akcí žijících v Jihlavě oproti „dovážené“ kultuře

Podpora kulturních akcí pro všechny věkové skupiny – kromě děti a mladé generace myslet více i na střední generaci a senior

Vážení příznivci, na programu stále aktivně pracujeme a budeme jej dále rozvíjet, neboť toho je v našem městě opravdu hodně k řešení. Budeme se snažit co nejvíce náš program doplňovat a konkretizovat, aby se nestal pouhými prázdnými frázemi. Postupně se budeme zabývat i dalšími oblastmi, jako je např. kultura, sport a navrhovat konkrétní řešení. Sledujte proto náš program, nejsme u konce.

Přesunout se na začátek